Donaties

Een donatie van Rotary Club Schouwen-Duiveland ontvangen?
Inderdaad. Rotary Club Schouwen-Duiveland (RCSD) is een serviceclub en maakt onderdeel uit van Rotary International. Onze leden RCSD stellen vrijwillig hun tijd en talenten ter beschikking om de gemeenschap of maatschappij te dienen. We willen dus graag iets betekenen voor anderen!
Om dat allemaal in goede banen te leiden zijn voorwaarden opgesteld. Wie een aanvraag voor een project indient, dient aan deze voorwaarden te voldoen. Als dat het geval is kijken we nieuwsgierig naar uw voorstel uit.
Ook dan kunnen we helaas nog geen toezeggingen doen, maar we proberen u wel zo snel en concreet mogelijk duidelijkheid te geven.

Onderstaand onze richtlijnen voor donaties:

 1. U kunt een aanvraag richten aan de secretaris van RCSD via secretaris@rotaryschouwenduiveland.nl
 2. Alleen schriftelijke en complete verzoeken per e-mail waarin onderstaande aspecten worden belicht, worden in behandeling genomen.
 3. Het doel dient een algemeen nut te dienen en betreft activiteiten binnen het sociale domein zoals zorg, welzijn, cultuur, sport, onderwijs of een combinatie hiervan.
 4. Het doel is bij voorkeur regionaal gebonden.
 5. RCSD kan incidenteel en eenmalig een bedrag beschikbaar stellen aan een instelling of organisatie indien deze een éénmalige vooraf bepaalde activiteit wil ontplooien, passend binnen de doelstellingen van RCSD.
 6. Er zal pas een bijdrage worden verstrekt indien bekend is waar een organisatie een donatie aan wil besteden. Het gaat dan om een concrete omschrijving van de activiteiten en/of producten waarvoor een bijdrage of schenking wordt gevraagd. Dit vooraf labelen van bestemde gelden is een voorwaarde voor een donatie.
 7. Er wordt een begroting gevraagd van de activiteit waarvoor een donatie wordt gevraagd.
 8. Er worden alleen donaties gedaan aan instellingen of organisaties die krachtens hun doelstellingen en zoals blijkt uit hun feitelijke werkzaamheden belangen behartigen passend bij de doelstellingen van Rotary.
 9. Wijzigingen in de organisatie of instelling of het wegvallen van de reden waarom een schenking of een bijdrage is verstrekt, dienen door de instelling of organisatie direct ter kennis van RCSD te worden gebracht.
 10. RCSD vraagt inzicht in de planning van de activiteit/het project alsook in de voortgang of verloop van een activiteit of project waarvoor een bijdrage wordt gegeven.
 11. Een vast contactpersoon zal contacten onderhouden met de organisatie.
 12. Eventuele problematiek ten aanzien van schenkingsrecht of het al dan niet vallen onder het omzetbelasting regime dient door de bijdrage-ontvangende instelling of organisatie zelf te worden gedragen.
 13. Uit een gift mogen geen vergoedingen of salarissen worden betaald.