Rotary

Rotary International (RI), ’s werelds oud- ste organisatie van serviceclubs, omvat ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen en gebieden. De ruim 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen.

service above self

Het motto van Rotary, ‘service above self’, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. een sterke onderlinge ‘Fellowship’ en de inzet voor zinvolle lokale en internationale serviceprojecten, kenmerken Rotary wereldwijd.

Four-Way test

Bij de dingen die we als rotarian doen, denken of zeggen stellen we de volgende vier vragen:

  • is het waar?
  • is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

Basiskennis van Rotary

Rotary kent een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma’s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. De bijlage ‘grondslagen van Rotary’ voorziet in de basis- kennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary.

Wat is Rotary

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over 33.000 Rotaryclubs en 530 districten in meer dan 200 landen en gebieden. Nederland telt in 2010 bijna 20.000 leden in zo’n 475 clubs.
Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary international (Ri) behoren. iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 534 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een vertegenwoordiger is van Ri. De districtsorganisatie, met inbegrip van assistentgouverneurs (aDg) en verscheidene commissies, ondersteunt de clubs.
Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan the Rotary Foundation (tRF), deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club.
De Board of Directors van Ri, inclusief de President Ri, de President-elect en de general secretary, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. traditiegetrouw ontwikkelt de President – die jaarlijks gekozen wordt – een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Voor dit jaar is het thema van Ray Klinginsmith: ‘Building communities, bridging continents’ terwijl de President Ri de belangrijkste spreekbuis is van de organisatie, is de general secretary van Ri de leidingge- vende, die aan het hoofd staat van ongeveer 740 mensen op het hoofdkantoor in evanston, een voorstad van Chicago in illinois (Vs) en op de 7 internationale kan- toren in argentinië, australië, Brazilië, india, Japan, Korea en Zwitserland. in Nederland kennen wij het kantoor van de stichting Rotary administratie Nederland dat is gevestigd in amsterdam.

verantwoordelijkheden van het lidmaatschap

De club is de hoeksteen van Rotary en door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen krijgen de leden gelegenheid te genieten van het gevoel van Fellowship in de club en hun professionele en persoonlijke kennis te verrijken. als leden hun eigen wekelijkse clubbijeenkomst missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen – een gebruik dat rotarians een warm welkom garandeert in gemeenschappen over de hele wereld. Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap gesteld worden zijn bedacht om de leden te helpen ten volle te kunnen genie- ten van hun Rotaryervaring.
Regelmatige ‘attendance’ helpt de leden om een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen – het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden leren van de betrokkenheid van hun club bij plaatselijke en internationale projecten en kunnen hun tijd en talenten beschikbaarstellen daar waar ze het hardst nodig zijn. om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk voor aanwas van nieuwe leden voor Rotary. ook nieuwe leden kunnen gasten voor bijeenkomsten uitnodigen en vragen om deel te nemen aan een serviceproject. Het waardevolle van Rotary spreekt voor zich en de beste manier om belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en service uit de eerste hand te laten ervaren.
Het in Rotary geïnteresseerd houden van nieuwe leden is een andere verantwoordelijkheid van iedere rotarian. een goede Fellowship binnen de club en het in een vroeg stadium betrokken worden bij serviceprojecten, zijn de beste manieren om het lidmaatschap van de club te verstevigen.

Beginselen van Rotary

In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van dienstvaardigheid en hoge ethische normen.
Het doel van Rotary (= the object of Rotary) werd voor het eerst geformuleerd in 1910. Het is door de jaren heen met de uitbreiding van Rotary’s missie aangepast. Het doel van Rotary is een bondige definitie van het doel van de organisatie en de verantwoordelijkheden van de individuele clubleden. in het Nederlands wordt ‘the object of Rotary’ als volgt vertaald:
Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienst- vaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:
1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
2. De toepassing van hoge ethische nor- men in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen;
3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in zijn
persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;
4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende Fellowship van men- sen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

Classificatiebeginsel

Het classificatiebeginsel waarborgt dat in iedere Rotaryclub de zakelijke en beroeps- matige samenstelling van de gemeenschap (waarin de club opereert) is vertegenwoor- digd. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt bepaald door de grootte van de club. Het gevolg is grote verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

Avenues of service

De ‘Avenues of service’ vormen de filoso- fische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.

Club service

Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruim- ste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. tot Club service behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een goed programma en persoonlijke inzet. onmisbaar daartoe is een regelma- tig clubbezoek. een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

vocational service

Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel daadwerkelijk als financieel. samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de mogelijkheden.

International service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn per- soonlijke contacten, deelnemen aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Community service, contactclubs, e.d.

New Generations service

In april 2010 is op de wetgevende vergadering van Ri, de Council on Legislation, een voorstel aangenomen voor het instellen van een vijfde avenue waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld.

Programma’s van Rotary international

Onderstaande Rotaryprogramma’s bieden mogelijkheden om mensen in n0od te helpen en te voorzien in de behoeften binnen een gemeenschap.

Interact

Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service-organisatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar; er zijn meer dan 12.300 clubs in 133 landen.

Rotaract

Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en deze serviceorganisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; er zijn meer dan 8000 clubs in 167 landen en gebieden.

Rotary Community Corps (RCC)

Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te helpen; er zijn bijna 6800 RCC’s in 78 landen en gebieden.

Rotary Fellowships en Rotarian Action Groups

Rotary Fellowships (groepen die recreatieve en/of beroepsmatige interesses delen) en Rotarian action groups (richten zich op het gebied van de humanitaire dienstverlening en gezondheidszorg) vor- men de global Networking groups. Zij staan open voor alle rotarians, hun partners en Rotaractors met gemeen- schappelijke interesses; er zijn ongeveer 70 ‘groups’.

Rotary Friendship exchange

Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand.

Rotary volunteers

Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van hen met speciale vaardigheden en ervaring via Ri hun krachten aan service in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende kortere periodes.

Rotary youth exchange

Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 8000 studenten per jaar.

Rotary youth Leadership Awards (RyLA)

Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te versterken en te erkennen.

World Community service (WCs)

Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een service project van een club of district in een ander land.

ProjectLInK

(zie: www.rotary.org) biedt een database van club en district Community serviceprojecten.

The Rotary Foundation

De werkzaamheden van The Rotary Foundation (TRF) zullen worden verbeterd volgens het Future vision Plan. De uitvoering van deze organisatieverandering bevindt zich binnen een aantal geselecteerde districten in een pilot fase.
TRF is een not-for-profit organisatie. De missie van tRF is de inspanningen van Ri te ondersteunen in het vervullen van het doel van Rotary, namelijk het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s.

Financiële ondersteuning

In 2008-2009 ontving tRF in totaal 223,8 miljoen dollar aan bijdragen en besteedde in dat jaar 187,8 miljoen dollar aan humanitaire en onderwijskundige pro- gramma’s die uitgevoerd worden door clubs en districten en de wereldwijde acties op het gebied van de poliobestrijding. giften van rotarians gaan naar een van de drie belangrijkste fondsen: het annual Programs Fund dat toelagen (grants) en prijzen (awards) toekent door middel van programma’s van de Foundation, naar het Permanent Fund, een schenking (endowment) waarvan alleen de opbrengs- ten worden besteed ter ondersteuning van de programma’s van tRF, en naar het PolioPlus Fonds die de strijd tegen het poliovirus ondersteunt.
Iedere dollar die aan de Foundation wordt gegeven, draagt bij aan de humanitaire en onderwijskundige programma’s zodat rotarians hun diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten dienen verzoeken in en ontvangen subsidies van de Foundation om vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. in een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de finan- ciering van deze programma’s lanceerde tRF de campagne ‘every Rotarian, every year’, waarin wordt beoogd dat ieder lid jaarlijks 100 dollar (of meer) bijdraagt.

Educatieve programma’s

Onderwijsprogramma’s zijn opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van
verschillende landen en culturen bijeen te brengen.
1. Ambassadorial scholarships: deze beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als goodwill ambassadeurs te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren.
2. Rotary Peace Fellowships: deze worden toegekend aan individuen om te studeren voor een ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for international studies’ die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede.
3. Group study exchange is een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor zakenmensen en beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar.

Humanitaire programma’s

Subsidies uit humanitaire programma’s stellen rotarians in staat om hun steun voor internationale serviceprojecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, sanitaire voorzieningen, medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten.
er zijn twee soorten humanitaire grants:
1. District simplified Grants (Dsg): deze stellen Rotarydistricten in staat serviceprojecten of humanitaire projecten te steunen in hun eigen land en/of de internationale gemeenschap.
2. Matching Grants: Deze zijn bedoeld voor internationale humanitaire service- projecten in samenwerking met een Rotaryclub in het projectland.

PolioPlus

Dit programma financiert grootschalige immuniseringprogramma’s en geeft steun aan sociale mobilisatie, toezicht en laboratoria van waaruit de wereldwijde strijd tegen polio gecoördineerd wordt. Rotarians hebben meer dan 1,2 miljard dollar opgehaald tegen de tijd dat de verlammende ziekte is uitgeroeid. Daarnaast hebben zij duizenden uren aan vrijwilligerswerk geïnvesteerd. Rotary werkt in de strijd tegen polio samen met de Wereldgezond- heidsorganisatie (WHo), uNiCeF en de amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (een soort ggD). inmiddels zijn ruim 2 miljard kinderen geïmmuniseerd, 5 miljoen mensen die anders verlamd zouden zijn, kunnen weer lopen. ieder jaar worden 500.000 nieuwe gevallen voorkomen en het aantal poliogevallen is wereldwijd gereduceerd met 99 procent.

Rotary’s us$ 200 million challenge

De voortrekkersrol van Rotary werd in 2009 op bijzondere wijze door de Bill & Melinda Gates Foundation die met een gift van us$ 255 miljoen de strijd tegen polio een enorme boost heeft gegeven. Dit bedrag komt boven op een eerdere gift van us$ 100 miljoen van dezelfde stichting. De gift is tevens een uitdaging aan het adres van Rotary: op 30 juni 2012 moet het bedrag verdubbeld zijn. Rotary gaat deze uitdaging graag aan. elke club wordt gevraagd hier een jaarlijkse bijdrage aan te leveren. De us$ 555 miljoen die daarmee beschikbaar komt, vormt een uitstekende katalysator in de finale strijd tegen polio.

Belangrijke bijeenkomsten

Gedurende het Rotaryjaar worden ver- schillende bijeenkomsten gehouden. tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, succes- sen gevierd, genoten van Fellowship en worden plannen gemaakt voor de toekomst.

Conventie

De grootste van deze bijeenkomsten, de internationale Conventie, wordt ieder jaar gehouden in mei of juni op een andere plek in de wereld. Deze levendige, vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken van wereld- en Rota- ryleiders, waarbij men op spectaculaire wijze een afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt en niet te evenaren mogelijkheden om de reikwijdte van de internationale Rotaryfellowship te ervaren.

Districtsconferentie

Rotarians worden aangemoedigd om de Districtsconferentie bij te wonen, een jaarlijkse vergadering die motiverend is en waar club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd. een evenement waarbij Fellowship centraal staat en die rotarians de gelegenheid biedt te ervaren dat Rotary meer is dan de eigen club.

Het veranderende gezicht van Rotary

Er hebben zich ook nogal wat veranderingen voorgedaan binnen Rotary. in de tachtiger jaren begonnen vrouwen in het zakenleven en professionele leiders de gelederen van de organisatie te versterken. Rotary is in toenemende mate geïnternationaliseerd, waarbij tweederde van de rotarians buiten de Vs woont. De moderne technologie verandert ook de manier en snelheid waarmee rotarians met elkaar communiceren, hun activiteiten promoten en bezig zijn met Rotary. er bestaan inmiddels e-clubs voor rotarians die internationaal werkzaam zijn en niet de mogelijkheid hebben een lokale club in een voldoende frequentie (attendance) te bezoeken. Naast de activiteiten binnen de e-club, zijn zij door hun Rotarylidmaatschap in de hele wereld welkom bij elke Rotaryclub.